Quick Navigation

Facilities


纳米粒度电位系统

高真空多靶磁控溅射镀膜系统

全自动电路印刷雕刻机

倒置荧光显微镜

电化学工作站

荧光分光光度计

场发射扫描电子显微镜

高效液相/凝胶渗透色谱

振动样品磁强计

ARES高级扩展流变仪

微波电磁参数测试系统

惰性气体纯化仪

动态流化还原炉
    

Tel: 86-27-87218832

Fax: 86-27-87879466

E-mail: guanjg@whut.edu.cn